تبلیغات
مجله مهندسی تكنولوژی برق
صفحه نخست | تماس با مدیران | ارتباط با ما| RSS 2.0 | Electricity Engineering Technology Magazine
سلام ,خوش آمدید ...! امیدوارم از مطالب بهره كامل رو ببرید
Electricity Engineering Technology Magazine

شبكه های توزیع و انواع آنها
موضوع: سیستم توزیع انرژی الكتریكی | تاریخ ارسال: دوشنبه 22 فروردین 1390
تعریف شبكه :
 هرگاه به وسیله سیم كشی ٬ چند مصرف كننده و یا دسته ای از آنها از جریان برق استفاده كنند٬ سیم كشی را شبكه نامند.

شبكه توزیع :
شبكه توزیع٬ انرژی الكتریكی مورد نیاز مشتركین خانگی ٬ تجاری و برخی از صنایع كوچك را تامین می كند.

شبكه های الكتریكی از نظرهای مختلف:
1-   شبكه های الكتریكی از نظر طبیعت :
 شبكه های الكتریكی از نظر طبیعت به شبكه های جریان متناوب (AC) و شبكه های جریان مستقیم (DC) تقسیم می گردند.
 2-     شبكه های الكتریكی از نظر تعداد سیم :
 الف) شبكه های توزیع جریان مستقیم :
 شبكه های توزیع جریان مستقیم به صورت سه سیمه و دو سیمه می باشند . در شبكه های سه سیمه اختلاف پتانسیل بین دو سیم خارجی دو برابر اختلاف پتانسیل بین یك  سیم خارجی و یك سیم میانی است.
 ب) شبكه های توزیع جریان متناوب فشار ضعیف (220 ولت تك فاز یا 380 ولت سه فاز ) :
 شبكه های توزیع فشار ضعیف به صورت های  دو سیمه ٬ سه سیمه ٬ چهار سیمه ٬ و اغلب به صورت پنج سیمه احداث می گردند.
ب - 1) شبكه دو سیمه جریان متناوب :
فاز  ) ___________ نول) ____________

 ب -2)شبكه سه سیمه جریان متناوب :
فاز 1) _________R فاز 2) _________S فاز 3) _________T

ب -3) شبكه چهار سیمه جریان متناوب :
نول ) ___________N فاز 1) __________R فاز 2) __________S فاز 3) __________T

 ب -4) شبكه پنج سیمه جریان متناوب :
 نول ) __________N معابر) _________ فاز 1) __________R فاز 2) __________S فاز 3) __________T

" توضیح "
در شبكه های پنج سیمه ترتین قرار گرفتن سیم ها از بالا به پایین سیم نول ٬ سیم معابر و پس از آن سه فاز قرار دارد. به علت وجود صاعقه (رعدوبرق) سیم نول را بالاتر از همه قرار می دهند تا توسط سیم نول رعد و برق ایجاد شده به زمین منتقل گردد و صاعقه اثری روی فازهای دیگر نگذارد .

 " توضیح "
اختلاف پتانسیل بین دو فاز در شبكه فشار ضعیف 380 ولت هست و اختلاف پتانسیل بین یك فاز و یك نول 220 ولت می باشد." پ) شبكه های توزیع 20 كیلو ولت (فشار متوسط) : حداقل ارتفاع شبكه 20 كیلو ولت ( فشار متوسط ) از زمین 5.4 متر است ولی بنابر استانداردهای وزارت نیرو این فاصله را بیم 6.5 تا 7.5 متر در نظر گرفته می شود زیرا احتمال نصب شبكه فشار ضعیف در زیر شبكه فشار متوسط وجود دارد و همچنین به خاطر عبور و مرور زیاد بایستی فاصله آزاد سیم تا زمین بیشتر شود.
  ادامه مطلب | نظرات()